FO WEI JEM SEA FOOD PRODUCTION CORP.
食品業者登錄字號 E-153884557-00001-8
Menu
會員
登入
訂單
查詢
CART

 首頁 > 訂單查詢
Dear 先生/小姐 : 您好! 您可藉由查詢交易記錄,瀏覽單筆訂單的處理進度。
訂購日期 訂單編號 消費金額 付款方式 付款狀態 出貨狀態 功能操作
2019-10/14 20191014317876 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-10/13 20191013727752 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-10/12 20191012826904 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-10/11 20191011773712 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-10/05 20191005556555 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-10/04 20191004379116 $3,800 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-10/04 20191004338459 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-10/03 20191003183201 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-10/02 20191002515064 $1,020 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-10/02 20191002912987 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/25 20190925054979 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/25 20190925873139 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/23 20190923554508 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/23 20190923407788 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/20 20190920060550 $120 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/20 20190920366535 $1,020 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/08 20190908165242 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/07 20190907226640 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/06 20190906121824 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-09/05 20190905987627 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/31 20190831945583 $120 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/30 20190830634278 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/29 20190829226879 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/28 20190828858779 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/23 20190823030663 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/21 20190821520103 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/21 20190821111764 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/20 20190820928917 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/18 20190818046510 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/18 20190818839504 $960 ATM匯款 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/12 20190812007931 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/11 20190811375586 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/10 20190810165064 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/06 20190806018092 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/05 20190805173421 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/05 20190805792357 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/01 20190801552650 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-08/01 20190801134683 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/31 20190731413140 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/29 20190729088098 $720 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-07/28 20190728552916 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/27 20190727709710 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/27 20190727261523 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/26 20190726042173 $2,000 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-07/23 20190723173270 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/22 20190722296351 $2,000 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-07/22 20190722047094 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/19 20190719111655 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/18 20190718596342 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/16 20190716990358 $2,100 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-07/16 20190716292979 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/15 20190715356944 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/15 20190715661529 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/14 20190714214602 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/14 20190714285154 $1,320 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-07/13 20190713722655 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/12 20190712804602 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/10 20190710115585 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-07/10 20190710475415 $1,320 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-07/10 20190710596921 $120 付款等待中 待處理 訂單取消