FO WEI JEM SEA FOOD PRODUCTION CORP.
食品業者登錄字號 E-153884557-00001-8
Menu
會員
登入
訂單
查詢
CART

 首頁 > 訂單查詢
Dear 先生/小姐 : 您好! 您可藉由查詢交易記錄,瀏覽單筆訂單的處理進度。
訂購日期 訂單編號 消費金額 付款方式 付款狀態 出貨狀態 功能操作
2020-10/24 20201024295999 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/22 20201022890907 $920 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/22 20201022686060 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/22 20201022717619 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/19 20201019570760 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/13 20201013451755 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/11 20201011370977 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/11 20201011017026 $1,320 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/09 20201009446079 $1,020 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2020-10/09 20201009164337 $120 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/08 20201008845388 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/08 20201008480027 $2,000 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2020-10/05 20201005770507 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/05 20201005357421 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/04 20201004509208 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/02 20201002924460 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/01 20201001197450 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-10/01 20201001557536 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/28 20200928588404 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/24 20200924069158 $120 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/19 20200919656710 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/17 20200917114293 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/17 20200917976539 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/16 20200916488924 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/16 20200916411043 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/13 20200913024947 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-09/13 20200913712527 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/29 20200829689488 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/28 20200828494416 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/26 20200826210669 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/26 20200826990388 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/25 20200825077842 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/23 20200823224126 $120 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/22 20200822012894 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/21 20200821740515 $3,200 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2020-08/11 20200811425202 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/11 20200811978673 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/08 20200808009898 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/08 20200808302006 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/08 20200808474140 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/07 20200807234946 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/05 20200805528926 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/05 20200805702459 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/04 20200804836155 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/04 20200804703910 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/02 20200802601253 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/02 20200802698998 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/01 20200801685672 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-08/01 20200801530647 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/30 20200730206300 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/29 20200729894187 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/29 20200729151703 $720 ATM匯款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/29 20200729108748 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/29 20200729361134 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/26 20200726613193 $320 ATM匯款 付款完成 完成 訂單取消
2020-07/26 20200726048836 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/26 20200726308585 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/26 20200726227100 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/25 20200725290950 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-07/24 20200724892182 $1,320 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消