FO WEI JEM SEA FOOD PRODUCTION CORP.
食品業者登錄字號 E-153884557-00001-8
Menu
會員
登入
訂單
查詢
CART

 首頁 > 訂單查詢
Dear 先生/小姐 : 您好! 您可藉由查詢交易記錄,瀏覽單筆訂單的處理進度。
訂購日期 訂單編號 消費金額 付款方式 付款狀態 出貨狀態 功能操作
2020-04/01 20200401438308 $2,000 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-04/01 20200401247778 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/31 20200331674763 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/30 20200330215238 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/24 20200324763873 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/22 20200322389249 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/16 20200316300802 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/14 20200314044779 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/14 20200314225038 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/07 20200307837473 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/07 20200307175335 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/05 20200305723243 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-03/05 20200305608700 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/28 20200228974587 $2,100 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2020-02/26 20200226500668 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/25 20200225286877 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/24 20200224740884 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/23 20200223710458 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/22 20200222451307 $2,400 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2020-02/16 20200216513906 $2,100 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2020-02/13 20200213069407 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/12 20200212173037 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/11 20200211750286 $120 ATM匯款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/11 20200211652851 $920 ATM匯款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/10 20200210687475 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/09 20200209169463 $2,000 ATM匯款 付款完成 完成 訂單取消
2020-02/09 20200209464755 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-02/04 20200204151786 $1,320 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2020-02/01 20200201911703 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/31 20200131251875 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/30 20200130284883 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/29 20200129145299 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/22 20200122656197 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/21 20200121117231 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/19 20200119890637 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/19 20200119561813 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/11 20200111009764 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/11 20200111263528 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/08 20200108631230 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/08 20200108643165 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/04 20200104187621 $120 宅配貨到付款 付款等待中 待處理 訂單取消
2020-01/03 20200103581577 $3,000 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-12/31 20191231234437 $120 ATM匯款 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/31 20191231838922 $2,400 ATM匯款 付款完成 完成 訂單取消
2019-12/29 20191229016055 $120 ATM匯款 付款完成 完成 訂單取消
2019-12/29 20191229527246 $2,400 ATM匯款 付款完成 完成 訂單取消
2019-12/28 20191228531811 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/27 20191227601867 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/26 20191226183469 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/18 20191218050361 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/17 20191217827230 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/16 20191216888160 $2,100 ATM匯款 付款完成 完成 訂單取消
2019-12/16 20191216356783 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/15 20191215676609 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/12 20191212593996 $720 ATM匯款 付款完成 完成 訂單取消
2019-12/07 20191207032243 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/04 20191204109443 $1,320 宅配貨到付款 付款完成 完成 訂單取消
2019-12/04 20191204744576 $120 付款等待中 待處理 訂單取消
2019-12/03 20191203127655 $120 付款等待中 待處理 訂單取消